Jul 25, 2015

xoay trục là rì ?

Pivot, chốt, điểm tựa, trọng tâm 
Xoay trục, người Việt dịch sai nên hiểu cũng không đầy đủ

Người Việt (chắc từ trong nước trước) đã dịch các thuật ngữ của báo chí Mỹ như Pacific Pivot, Obama administration' s Pivot to Asia là "xoay trục" sang Châu Á TBD.

Pivot là điểm, chốt, trụ, điểm tựa. Trụ - pivot khác trục - axis. Trụ là 1 điểm, trục là một đường thẳng. Trục trái đất, trục toạ độ - axis . Điểm chốt, điểm tựa - pivot. Trong cơ khí học, pivot là chốt hay điểm tựa như cái chốt trong cây kéo cắt vải, trọng tâm giữa 2 đầu cân . Trong kỹ thuật khiêu vũ, vũ công đứng trên ngón chân làm điểm tựa để xoay ngang cũng gọi là pivot motion v.v...

  Axis. trục, đường thẳng ngang trọng tâm
Xoay trục dịch từ chữ pivot (noun and verb) là dịch sai. Trụ, điểm chứ không phải trục. Không thể xoay trụ, xoay điểm tựa được, chỉ nhờ điểm tựa để vật thể có sự chuyển động mà thôi. Anh không thể xoay cái chốt cây kéo được. Nhờ cái chốt thì anh mới cử động lưỡi kéo cắt vải.

Nói thí dụ kiểu người VN, anh A đang quay mặt hướng Tây. Anh B đang quay mặt hướng Đông. Bây giờ anh A xoay người sang hướng Đông.  Anh B phải xoay người sang hướng Tây  thì mới giáp mặt được với anh A. Nếu anh B không chịu xoay thì anh A thấy gì ? Xin thưa anh A sẽ chỉ thấy ... đíc anh B thôi ! ha ha ha !

Tóm tắt, "xoay trục Châu Á TBD" dịch sai từ nên nghe rất lôm côm tối nghĩa

Pacific Pivot (n)  = Điểm tựa TBD
Pivot to Asia (v) = Xoay về hướng Á Châu


 Những pivots
vốn đã có sẵn của Mỹ ở vùng TBD 

"In the fall of 2011, the Obama Administration issued a series of announcements indicating that the United States would be expanding and intensifying its already significant role in the AsiaPacific, particularly in the southern part of the region. The fundamental goal underpinning the shift is to devote more effort to influencing the development of the Asia-Pacific’s norms and rules, particularly as China emerges as an ever-more influential regional power. Given that one purpose of the “pivot” or “rebalancing” toward the Asia-Pacific is to deepen U.S. credibility in the region at a time of fiscal constraint, Congress’s oversight and appropriations roles, as well as its approval authority over free trade agreements, will help determine to what extent the Administration’s plans are implemented and how various trade-offs are managed."