Jul 31, 2015

làm ông vua hay gã nhà quê


 + Hắn sung sướng nhất, được làm ông vua hay gã nhà quê, khi hắn thoải mái trong căn nhà của hắn.  Johann Wolfgang von Goethe
+ Hảy trang trí căn nhà. Nó đem lại kỳ thú  hơn cho đời sống trần gian. Charles M. Schulz
+ Nhà chưa phải là nhà cho đến khi nó gồm có thực phẩm và nồng  ấm cho tinh thần và thể chất. Benjamin Franklin
+ Không có gì mang lại cảm giác bình an thật sự trong căn nhà bằng thân tình. Billy Graham
+ Khi anh về nhà ấy chính là cách dễ dàng nhất để cảm thụ . Anh học cách nhận  ra điều thật của sự việc. Tony Stewart
+ Sau rốt khi anh trở về căn nhà xưa của mình, Anh tìm ra đó không phải chỉ là căn nhà cũ kĩ anh đã mất mà chính là tuổi thơ của anh.  Sam Ewing

+ He is happiest, be he king or peasant, who finds peace in his home. Johann Wolfgang von Goethe
+ Decorate your home. It gives the illusion that your life is more interesting than it really is. Charles M. Schulz
+ A house is not a home unless it contains food and fire for the mind as well as the body. Benjamin Franklin
+ Nothing can bring a real sense of security into the home except true love. Billy Graham
+ When I go home, its an easy way to be grounded. You learn to realize what truly matters. Tony Stewart
+ When you finally go back to your old home, you find it wasn't the old home you missed but your childhood. Sam Ewing
+ Housework is what a woman does that nobody notices unless she hasn't done it. Evan Esa
Where we love is home - home that our feet may leave, but not our hearts. Oliver Wendell Holmes, Sr.
+ Never make your home in a place. Make a home for yourself inside your own head.  Tad Williams
+ Home is the place where, when you have to go there, they have to take you in. Robert Frost
+ There is nothing like staying at home for real comfort. Jane Austen
+ The home should be the treasure chest of living. Le Corbusier
+ Always be nice to your children because they are the ones who will choose your rest home.
+ Love begins at home, and it is not how much we do... but how much love we put in that action. Mother Teresa