Apr 4, 2015

bồ cu bồ các tha rác lên cây

Vân đề TQ ở VN có 2 mặt rất cần phân biệt rõ ràng:

- Văn hoá
- Và tự vệ

Văn hoá văn học VN cổ điển chịu ảnh hưởng TQ rất rõ. Nói đúng ra, chịu ảnh hưởng Nho Văn như nền tảng. Từ phương tiện chữ Hán để sáng tác viết sách viết sử, luân lý dân tộc, kiến trúc nhà ở và đình chùa. Tuy vậy, ý thức tự vệ của Tổ Tiên người Việt cũng rất mạnh và có chủ trương cũng rất rõ. Một mặt sáng tác bằng Hán Văn, một mặt cũng làm thơ lục bát bằng chữ Nôm (dựa vào chữ Hán) . Cái đình cái chùa của người Việt xem bề ngoài cũng mái cong như hình ảnh nhà Tàu, nhưng thật ra tỉ lệ kích thước bên trong lại khác với chùa Tàu. Cái đình VN trông thanh thoát xinh xắn hơn.

Ít người để ý khía cạnh tự vệ trong lối thơ lục bát của VN nằm trong môi trường thơ Đường thơ Tống của Tàu. Đó là khía cạnh "gieo vần lưng" làm xương sống. Gieo vần lưng không phải chỉ có trong thơ lục bát và song thất lục bát . Nó gần như là "khẩu ngữ" của người Việt để phân biệt với người Tàu trong ăn nói. Gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Bồ cu bồ các tha rác lên cây, gió đánh lung lay là ông Cao Tổ, ngững người mặt rỗ là chú Tiêu Hà.

Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để đen răng
(Nguyễn Huệ)

Đen răng và dài tóc thì có gì quan trọng mà trong lúc xuất quân BBV Nguyễn Huệ phải nêu ra để nhắc nhở và kêu gọi toàn dân và quân sĩ?

Có điều nghịch lý là người Việt ngày nay dường như theo Tây theo Mỹ nhiều hơn theo Tàu. Từ bề ngoài chữ viết cho đến lối sống . Nhưng hoàn toàn không phải. Người Việt bị Hán hoá hiện nay rất nặng. Từ mặt chính trị, kinh tế đến văn hoá giáo dục, một thời gian khá dài từ 2 đến 3 thế hệ, trong một chủ trương độc quyền hùng mạnh của hệ thống tuyên truyền giáo dục của nhà nước. Theo tôi, vì người Việt đã đánh mất yếu tố "tự vệ" trong cuộc đời. Nhất là đời sống đó lại nằm bên cạnh anh ba khổng lồ đầy lòng tham.