Mar 18, 2015

the vcp is a corrupt gang

Ảnh Thu NhỏNgười Việt ở Úc rất nên nói cho chính phủ Úc biết rằng :

* Chúng tôi đóng thuế không để chính phủ Úc trợ giúp CSVN tham nhũng và đàn áp Dân Chủ !
* Xin dùng tiền thuế của người dân Úc trong ngoại giao một cách khôn ngoan và thiết thực hơn !

 The VCP is a corrupt gang - Đảng CSVN là băng đảng tham nhũng !
NTD the enemy of internet - NTD kẻ thù của internet !
From:  danlambao

Abbott said it was important to remember the “objective” of aid, saying, “the objective of aid is not to create a relationship of permanent dependency, the objective of aid is to ensure that countries are helped to develop to the point where they don’t need aid any more”.

Ông Abbott nói rằng tầm quan trọng nên nhớ của "mục tiêu" của sự trợ giúp, ông nói, "Mục đích của sự trợ giúp là không phải tạo ra mối liên hệ tuỳ thuộc thường xuyên, mục tiêu của giúp đở là bảo đảm những nước nhận trợ giúp phát triển tiến đến khả năng không còn cần sự giúp đở nữa"
From:  theguardian.com

VCP: Vietnamese Communist Party
 ........................................................................................................

Băng đảng tham nhũng họp khẩn
Dzụ dziệc ta hay là địc

Trọng: tớ đề nghị, bi giờ phải bỉu wuyết xác định xem tay TT Úc nầy là có khả năng ta hay là địc ?
Dũng: tức thật, tôi đồng ý bỉu wuyết
Anh: tức chớ, thấy ăn rùi mà thành ra trơ mỏm
Phóng: bà mẹ, ở đời không có gì ức bằng mất ăn
Trọng: được rùi, bi giờ tiến hành trong nội bộ 16 đc OK ?
OK !!! ... (15 phút sau)
Trọng: kết quả bỉu wuyết: 8 ta 8 địc !   
Ngân: là sao ?
Phúc: thui cái nầy là ta cho nó cơ hội, lần sao mà nó cắt tiền nữa thì dứt khoát bị xem là ... địc !
Huynh, Nghị, Hải, Sang : đúng, vậy đi !
Tất cả đồng thanh: quyết nghị gởi TT Úc Tô Nì Ắp Bót : có tiền thì được quan tâm là TA không tiền thì bị chiếu cố ĐỊC đấy !!!

The VCP corrupt gang
Băng đảng VC tham nhũng