Mar 8, 2015

not-knowing

Not-Knowing, Donald Barthelme

Cái bất thức not-knowing, theo quan điểm của Donald Barthelme là sự tưởng tượng trong sáng tạo nghệ thuật viết truyện . Câu nổi tiếng của ông: “Writing is a process of dealing with not-knowing, a forcing of what and how.” Viết là một tiến trình đun đẩy với cái chưa biết, một thứ xung lực của cái gì và thế nào.”

@ Nói thế thôi, chứ cái chưa biết đó thật ra cũng đã biết qua. Biết, nhưng qua tay văn sĩ thì trở thành … chưa biết. Cũng có nghĩa là mới. Trước Ngô Thừa Ân, không có Tây Du Ký. TDK đầy sự tưởng tượng. Nhưng sự tưởng tượng đó không lạ . Ngọc Hoàng, Thiên Đình, Quần Tiên, Đá Âm Dương, … đã có trước trong cổ tích dân gian của TQ. Sự biến hình từ con vật thành người, hay người mang bộ mặt thú, cũng đã xưa củ rích trong triết lý Thập Thiên Can và Thập Nhị Địa Chi 12 con giáp. Tuy vậy, nếu chỉ có thế thì TDK không còn là một danh tác. Cái mà trước TDK người ta hoàn toàn “chưa – biết” là Thuỷ Liêm Động và Hoa Quả Sơn . Cái chưa biết đó đã xâu kết làm mới hết thảy cái đã biết.
Image result for platform 9 3/4
@ J. K. Rowling viết Harry Potter cũng vậy. Không có hình ảnh và ẩn dụ nào trong bộ trường thiên tiểu thuyết này mà không mang dấu ấn huyền thoại cũng như triết học của Hy Lạp và Tây Phương. Con cú tuệ trí, con rồng sức mạnh, rắn trí xảo, bạch mã có cánh ngao du viễn mơ, chiếc đủa phép, ông thiện ông ác v.v… Nhưng cái gì làm cho Harry Potter độc sáng và mới ? Có thể là nhà ga – platform 9 3/4 hay chăng ? Nó chỉ đón nhận những ai đủ can đảm chạy xuyên qua bức tường gạch mà thôi.

damau.org
donald-barthelme-not-knowing