Feb 1, 2015

vườn nhật, 室田, ngày mùa đông


             

                                                                                                                                                                                                                                                                             
Black Raccoon, K. KH & N.Kh  were in a local Japanese garden