Feb 6, 2015

the decline of a nationTrong thực tế, những thay đổi quỉ quyệt nhất đã xảy ra ở cấp độ ngôn ngữ. Ẩn được sinh ra ở vùng ngoại ô Sài Gòn. Ông ta là người miền Nam. Nhưng ngôn ngữ miền Nam và các đặc ngữ văn hóa khác đã bị cắt tỉa ra khỏi văn bản và thay thế bởi ngôn ngữ của những người miền Bắc lấn chiếm Sài Gòn vào năm 1975. Chế độ kiểm duyệt liên quan đến việc kiểm soát chính trị và khẳng định quyền lực, nhưng trong trường hợp này, nó đồng thời liên quan đến việc kiểm soát ký ức, lịch sử, và ngôn ngữ [của một dân tộc]. 

Bằng cách ghi nhận những sự kiện này, tôi không có ý phàn nàn là mình đã gặp phải những khó khăn đặc biệt nào. Các tác giả Việt Nam bị đẩy vào im lặng và lưu vong đã phải chịu đựng thống khổ gấp bội phần. Tôi chỉ tô đậm những thực tế của một chế độ kiên quyết bảo vệ đặc quyền của mình. Ở Việt Nam, quá khứ và cung cách bạn đề cập đến nó đều là tài sản của nhà cầm quyền. (damau.org) 

Đúng. Qủi quyệt nhất là đúng. Nó có chủ trương tiêu diệt cả một nền văn học VNCH có truyền thống tiếp nối. Nó du nhập loại văn học và ngữ ngôn hoàn toàn khác biệt và lìa đoạn cội nguồn. Không phải đơn giản chỉ là giọng nói của người miền Bắc. Ngay cái “Bắc” đó đã hoàn toàn “lạ”.
Một người ngoại quốc viết sách và xin xuất bản tại VN như Thomas A. Bass sẽ dễ dàng nhận ra chuyện này. Vì ngôn ngữ là cái gì gần gũi con người nhất, quen nhất nhưng thật ra cũng bí ẩn nhất. Tôi cho rằng không có gì đau đớn và tồi tệ cho bằng bị ức chế bởi bạo lực để đổi thay ngôn ngữ của một dân tộc!

The decline of literature indicates the decline of a nation. (Johann Wolfgang von Goethe)
Sự tàn tệ của văn chương cho thấy sự tàn lụi của một quốc gia.