Feb 26, 2015

solitude quotes

+ Đi ra ngoài với mặt trời lặn trên bãi biển vắng chính là cảnh cô đơn. Jeanne Moreau
+ Tôi chưa bao giờ tìm thấy một người đồng hành nào thật thân thiết cho bằng sự cô đơn. Henry David Thoreau
+ Sự cô độc cho thấy nỗi đớn đau một mình và sự cô đơn cho thấy niềm hạnh phúc một mình. Paul Tillich
+ Sự đơn điệu và hiu quạnh của một đời sống yên lặng kích thích bộ óc sáng tạo. Albert Einstein
+ Chổ đứng của người nhạc trưởng không phải là một đài cao quyền năng, nhưng tốt hơn nó là một hòn đảo của cô đơn. Riccardo Muti

+ To go out with the setting sun on an empty beach is to truly embrace your solitude. Jeanne Moreau
+ I never found a companion that was so companionable as solitude. Henry David Thoreau
+ Loneliness expresses the pain of being alone and solitude expresses the glory of being alone. Paul Tillich
+ The monotony and solitude of a quiet life stimulates the creative mind. Albert Einstein
+ The conductor's stand is not a continent of power, but rather an island of solitude. Riccardo Muti
+ A man can be himself only so long as he is alone, and if he does not love solitude, he will not love freedom, for it is only when he is alone that he is really free. Arthur Schopenhauer
+ Loneliness is the poverty of self; solitude is the richness of self. May Sarton
+ The best thinking has been done in solitude. The worst has been done in turmoil. Thomas A. Edison
+ Who hears music feels his solitude peopled at once. Robert Browning
+ Conversation enriches the understanding, but solitude is the school of genius. Edward Gibbon
+  God is absence. God is the solitude of man. Jean-Paul Sartre
+ When you have a lot of solitude, any living thing becomes a companion. Jose Mujica