Jan 18, 2015

tôi là một quân nhân


"Tôi là một quân nhân, tôi phải tuân lệnh Tổng Tư Lệnh Quân Đội cho nên tôi có trách nhiệm phải bảo vệ tất cả những hải đảo dưới sự trách nhiệm của tôi" (Phó  Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại)