Jan 12, 2015

giàn dưa lất phất hạt mưa rơi


題聊齋著書圖

姑妄言之姑聽之
豆棚瓜架雨如絲
料應厭作人間語
愛聽秋墳鬼唱詩
(王 士 禎)

Đề Liêu Trai Trước Thư Đồ

Cô vọng ngôn chi cô thính chi
Đậu bằng qua giá vũ như ti
Liệu ưng yếm tác nhân gian ngữ
Ái thính thu phần quỷ xuớng thi
(Vương Sĩ Trinh)

Đề Tác Phẩm Truyện Liêu Trai

Nói láo đây nhé nghe vậy nhớ
Giàn đậu giá dưa mưa như tơ
Cho hay chán ngán lời nhân thế
Chỉ thích nghe mồ quỷ đọc thơ
(Black Raccoon)

Câu số 2 chẳng ăn nhập gì ý của toàn bài. Nhưng không có câu này bài thơ sẽ giảm giá trị quá nửa.

Nói láo mà chơi nghe láo chơi
Giàn dưa lất phất hạt mưa rơi
Chuyện đời  nghĩ mãi càng thêm chán
Thơ thẩn nghe ma kể mấy lời
(Tản Đà)

Giàn dưa lất phất hạt mưa rơi

Giàn dưa giá đậu như khung cửi, mưa như sợi tơ lất phất đan xuyên. Câu thơ lẻ loi nhưng  đẹp nhất, nó làm thành bài thơ bất tử.

.....................................................................................
Dị bản

Nói láo mà chơi, nghe láo chơi 
Giàn dưa lún phún hạt mưa rơi 
Chuyện đời chán hẳn, không thèm nhắc 
Thơ thẩn nghe ma đọc mấy lời. 
(Tản Đà)
Nguồn:  thivien.net

王士禎(1634年—1711年), 字子真,一字貽上,號阮亭,又號漁洋山人
Vương Sĩ Trinh (1634 - 1711) , tự Tử Chân, một tên tự khác là Di Thượng , hiệu Nguyễn Đình, cũng còn có hiệu là Ngư Dương Sơn Nhân