Dec 26, 2014

anh sẽ làm gì?
Against Winter
by Charles Simic

The truth is dark under your eyelids.
What are you going to do about it?
The birds are silent; there's no one to ask.
All day long you'll squint at the gray sky.
When the wind blows you'll shiver like straw.

A meek little lamb you grew your wool
Till they came after you with huge shears.
Flies hovered over open mouth,
Then they, too, flew off like the leaves,
The bare branches reached after them in vain. 

Winter coming. Like the last heroic soldier
Of a defeated army, you'll stay at your post,
Head bared to the first snow flake.
Till a neighbor comes to yell at you,
You're crazier than the weather, Charlie. 

Chống thời Đông

Rõ ràng đôi mắt anh quầng thâm.
Anh sẽ làm gì?
Lủ chim  vắng tiếng; không  một ai trò chuyện.
Suốt ngày anh sẽ liếc nhìn bầu trời.
Khi  cơn gió nổi lên anh run như cọng lau.

Con cừu ngoan anh nuôi bộ lông len
Cho đến khi bọn chúng theo phía sau trơn trụi  
Ruồi nhặng đánh vòng quanh mồm,
Rồi, cũng, luồn bay mất như những chiếc lá,
Những nhánh cây vói theo chi hoài công.

Mùa Đông tới. Như người lính anh hùng cuối cùng
Của một đoàn quân chiến bại, anh sẽ trụ lại,
Đầu trần hứng phiến tuyết xuống đầu tiên.
Cho tới khi người láng giềng đến bên quát lớn,
Cha nội khùng còn hơn cả thời tiết, Charlie.

Lý Ốc BR phiên dịch
Northwest Christmas 2014