Nov 2, 2014

mây và những căn nhà cũ
Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself. 
Đời không phải là chạy đi tìm kiếm mình. Đời là sáng tạo ra ta
George Bernard Shaw

Tĩnh vật

Tôi đi về hướng mây đùn buổi sáng
Con đường hẹp quanh ngày Tây Bắc
Ngày mùa hè muộn sáng trắng oi nồng
Ở lưng chừng màu xanh
Con chim sơn ca đã bay đi
Vắng vẻ
Chỉ còn lại mây và những căn nhà cũ
Như tấm tranh bất động của Cezanne
Dựng bức tường màu vàng với mây đùn
Bên cạnh con đường  làng
Trên đỉnh ngọn đồi chanh
Một ngày chớm thu bụi, mưa, gió ru người ta ngủ

Northwest, 9/2014