Nov 20, 2014

family, nature and health

+ Một gia đình hạnh phúc chính là một thiên đường sớm. George Bernard Shaw
+ Gia đình, thiên nhiên và sức khoẻ cùng nhau liên kết.  Olivia Newton-John 
+ Một trong những việc ràng buộc người trong gia đình là chia nhau tính khôi hài. Ralph Fiennes
+ Gia đình không chỉ là một việc quan trọng. Gia đình là tất cả. Michael J. Fox
+ Gia đình là tế bào căn bản tạo nên xã hội con người. Pope John XXIII
+ Anh không chọn gia đình anh . Đó là món quà Thượng Đế ban cho anh, cũng như anh được ban cho gia đình. Desmond Tutu

+ A happy family is but an earlier heaven. George Bernard Shaw
+ Family, nature and health all go together. Olivia Newton-John
+ One of the things that binds us as a family is a shared sense of humor. Ralph Fiennes
+ Family is not an important thing. It's everything. Michael J. Fox
+ The family is the first essential cell of human society. Pope John XXIII
+ You don't choose your family. They are God's gift to you, as you are to them. Desmond Tutu
+ Family means no one gets left behind or forgotten. David Ogden Stiers
+ In every conceivable manner, the family is link to our past, bridge to our future. Alex Haley
+ To us, family means putting your arms around each other and being there. Barbara Bush
+ Without a family, man, alone in the world, trembles with the cold. Andre Maurois
+ Give a little love to a child, and you get a great deal back. John Ruskin
+ My family is more important than my party. Zell Miller