Nov 27, 2014

em sẽ đặt nó một cái tên
Em và scarecrow

Ở giữa tháng Mười Một trời mưa râm ngày hoàng hôn
Mùa Thu choàng màu mật óng cây phong đơn lẻ cổ thụ
Em bước ra cửa nhà fast food với ly Mccafe đi vào mưa
Và tôi, bàn tay ấm
Tôi mang về  từ cửa tiệm người Indian một scarecrow
Cho em tặng phẩm đương mùa
Thằng đuổi quạ có vẻ cáu kỉnh nhưng hay quên
Đứng  mé hiên nhà canh chừng làm kiểng
Để rồi thế nào em sẽ đặt  nó một cái tên cho mùa Thu
Buổi tối, khi mưa râm hảy còn
Và em ngủ quên theo những sợi tóc còn ẩm mùi lá phong

Northwest, the Fall of 2014

Thanksgiving Feasting
By Joanna Fuchs
Lễ Tạ Ơn
Lý Ốc BR phiên dịch

When the Halloween pumpkins are gone,
And the leaves have all fallen to ground,
When the air has turned windy and cold,
Then Thanksgiving will soon be around.

Khi những trái bí đỏ Halloween không còn,
Và lá rụng đầy mặt đất,
Khi gió và lạnh trở lại,
Sắp sửa mùa Lễ Tạ Ơn.

Thoughts of loved ones all feasting together,
Pleasant pictures from past times appear
To dwell in each heart and each mind--
Then Thanksgiving is finally here!

Những thân yêu đoàn viên sum hiệp yến ẩm,
Những chuyện êm đềm quá khứ kể lại
Tới lui trong tâm tình mỗi người--
Và rồi sau cùng Lễ Tạ Ơn đến!

The kitchen has scrumptious aromas,
The dining room looks oh, so fine,
Decorations with pilgrims and turkeys,
And now we are ready to dine!

Bếp nấu ngào ngạt hương lừng,
Phòng ăn, a ha, quá ngon,
Trang hoàng tranh người tha hương và gà tây,
Và bây giờ chúng ta vào tiệc yến!

First the napkins are placed on our laps;
Now the prayer for the meal to be blessed,
Then we stuff the good food in our tummies,
And we hope for it all to digest!

Trước tiên trải những tấm napkins lên đùi;
Giờ nguyện ban phúc cho ta bửa ăn,
Và nào ngốn nghiến món tuyệt hảo vào lòng,
Và chúng ta hy vọng  đánh cạn chén  ngon ơ!

Thanksgiving 2014

............................................................................
From:  poemsource