Oct 4, 2014

văn học hải ngoại
Văn Học người Việt ở nước ngoài thì cứ gọi là Văn Học Hải Ngoại. Tại sao nên chọn tên Hải Ngoại ?

- Hải Ngoại, Overseas (adj, adv, n) mang nghĩa chung là ngoài nước
- Có tính lịch sử, như nhà chí sĩ Phan Bội Châu đã từng dùng
- Có tính thời sự cận đại rộng rãi qua sự kiện Boat People đi vào từ vựng thế giới
- Đúng trong trường hợp VN, vì nước VN gần như là một bán đảo nhìn ra TBD
- Và đúng trong trường hợp tình trạng thực tế người Việt hiện nay sống ở ngoài nước.

Tôi đã chứng minh là đại đa số người Việt (ở Mỹ) hiện nay đã trở thành công dân Mỹ.
Căn bản, nếu anh đã là citizen thì anh không thể còn là refugee nữa.

Nói thí dụ, như nhân vật X hiện nay là lưu vong, tỵ nạn, nếu vài năm sau anh ta trở về VN vẫn còn VC và  mua đất đầu tư thì sao? làm sao gọi anh ta  lưu vong được nữa chứ? Tôi hỏi quý vị, nhà văn VN ở Mỹ ở Tây ở Úc được mấy người  còn giữ tư cách tỵ nạn và không thể trở về VN? Nếu vì lý do gì đó, anh trở lại VN, anh giao lưu, anh in sách, anh đầu tư, anh hành nghề v.v... thì xin anh hảy để từ ngữ "lưu vong" sang một bên.

Cái tên có thể không quan trọng. Nhưng cái tên gợi hứng. Cớ gì phải chọn một cái tên hẹp hòi, xấu,  lại không thực tế. Khuất Nguyên từng nói: "Mẹ sanh ra ta, cha chọn cái tên đẹp đặt cho ta."Thi hào ND cũng viết:

So chi những  khúc tiêu tao
Dột lòng mình cũng nao nao lòng người
(Kiều)