Oct 1, 2014

nice pictures in hong kong occupy

Thumbnail
Học sinh che mưa cho cảnh sát
 Cảnh sát xin học sinh
cho xe cứu hoả đi qua
                                                           
                                                       


 United For Democracy
Global Solidarity With Hong Kong

 1 dư lợn viên ủng hộ chính phủ
bị  dân chúng la ó chê cưới