Sep 15, 2014

thoát trung, bổ sung xá ... xẫu

Thumbnail                                                                               
Thumbnail
9/9/14 Khai mạc triển lãm CCRĐ
 năm 56-57 của VC, theo TC  năm 46-49                                                                                                              Thumbnail