Jul 9, 2014

on silent haunches
Fog

The fog comes
on little cat feet.
It sits looking
over harbor and city
on silent haunches
and then moves on.

Sương

Sương đến
trên đôi chân con mèo.
Nó ngồi nhìn
suốt bến tàu và thành phố
ngồi chồm hỗm nín thinh
rồi lỉnh mất.

*

Village in Late Summer

Lips half-willing in a doorway.
Lips half-singing at a window.
Eyes half-dreaming in the walls.
Feet half-dancing in a kitchen.
Even the clocks half-yawn the hours
And the farmers make half-answers.

Làng cuối Hạ

Môi em nửa-muốn lối vào.
Môi  người nửa-ru  khung cửa.
Mắt ai nửa-mơ tường cao.
Chân ta nửa-dún  chái bếp.
Đồng hồ cũng nửa-ngáp báo giờ.
Nông gia à ơ nửa-một.

English verses: Carl Sandburg
Vietnamese translations: Black Raccoon

*
Trùng dương thơ

Biển sớm
vắng tinh
chưa bóng người
Đàn từng đàn hải âu
ngủ vùi sâu cát ấm
Biển sóng ầm oang

Biển nắng
Người ở đâu
bốn phương tụ về
cánh diều chao
xổng gió
bóng chiều nghiêng
Biển sóng ầm ỳ

Biển đêm
Trăng thượng huyền
treo xuống thấp
ánh lửa lập lòe
Tình nhân tay trong tay
đi dọc men mé biển
Biển sóng ào vang

Biển không thét
Biển không gào
Biển không hát
không thầm thì lời nhỏ

Biển thở
hơi thở suốt dài miên viễn đất trời
mênh mang trùng khơi dạo  sóng

Oregon State, 8/2011
..............................................................

Thượng huyền 上弦: lên dây cung.
Trăng mùng 7, mùng 8 là thượng huyền,
ngày 22, 23 là hạ huyền 下弦