Jul 30, 2014

and love is the prize
Wake Me Up
Producer: Avicii
Singer: Aloe Blacc
Gene: Soul

Feeling my way through the darkness
Guided by a beating heart
I can't tell where the journey will end
But I know where to start

Ta đi xuyên màn đêm đen
Tim nhịp nhanh
Chẳng biết nơi hành trình kết thúc
Nhưng ta biết nơi khởi đầu

They tell me I'm too young to understand
They say I'm caught up in a dream
Well life will pass me by if I don't open up my eyes
Well that's fine by me

Người nói ta chưa hiểu gì
Người nói ta nằm mộng
Thì mộng đời trong đôi mắt ta mơ
Thì ta đang mơ

So wake me up when it's all over
When I'm wiser and I'm older
All this time I was finding myself
And I didn't know I was lost

Hảy thức ta dậy khi giấc mộng tàn
Thức ta khi đời lớn khôn hơn
Còn bây giờ ta đương đi tìm
Và chẳng biết đường ta lạc bước

I tried carrying the weight of the world
But I only have two hands
Hope I get the chance to travel the world
But I don't have any plans

Ta muốn ôm cả thế gian
Chỉ với đôi bàn tay trắng
Làm sao đi cùng trời cuối đất
Ta chẳng có gì

Wish that I could stay forever this young
Not afraid to close my eyes
Life's a game made for everyone
And love is the prize

Ước gì mơ ta trẻ mãi
Chẳng lo gì say giấc mộng
Đời là trò chơi dành cho mỗi người
Và phần thưởng là tình ơi

So wake me up when it's all over
When I'm wiser and I'm older
All this time I was finding myself
And I didn't know I was lost

Hảy thức ta dậy khi giấc mộng tàn
Thức ta khi  đời lớn khôn hơn
Còn bây giờ ta đương đi tìm
Và chẳng biết đường ta lạc bước

Didn't know I was lost
I didn't know I was lost
I didn't know I was lost
I didn't know, didn't know, didn't know

Chẳng biết đường ta lạc bước
Ta chẳng biết đường ta lạc bước
Ta chẳng biết đường ta lạc bước
Ta chẳng biết, chẳng biết, chẳng biết