May 17, 2014

south china sea


Đồng chí ý thức hệ

A play of CC and VC at South China Sea

1: Fighting?
2: Hey! What's up?
3: Oh, Yeah! Good! Go...o...d! Hehehe!

1: Đối đầu?
2: Ê, định làm gì? Độn đít?
3: Được, được, đã, ờ, ờ, wá đã...ã....ã....!

Dân Làm Báo