May 16, 2014

like a universe child

Your Smile, Would Let Me Fly Free!

Something wrong, I had done,
Offended you were, I’m cold I shiver,
My mind is purring, divine heart,
Unknowingly, I had hurt.

Courage I try and gather, to your abode
To paint black white, to restore
A smile in your face. Reconciliation.
Your smile, would let me fly free
Like a universe child.

Charles Jagongo Ogola

*

Nụ Cười Em, Làm Cho Tôi Bay Bổng!

Chuyện trật lất, tôi đã làm,
Làm em bực mình, làm tôi run lạnh giá,
Hồn tôi sạch trắng, lòng tôi thánh thiện,
Tại không biết, làm tôi đớn đau.

Tôi liều gan và nhích lại, đến nhà em
Vẽ vời đen trắng, làm lành
Em nở một nụ cười. Giảng huề.
Nụ cười của em, sẽ làm cho tôi bay bổng
Như thằng bé lơ lửng trời xanh.