May 25, 2014

hội nghị bình than
Mùa đông, tháng 10, vua về ngự ở Bình Than rồi về Trần Xá Loan họp vương hầu và trăm quan, bàn kế sách công thủ và chia nhau đóng giữ những nơi hiểm yếu.(Đại Việt sử ký toàn thư)

Ngô Sĩ Liên viết trong Đại Việt sử ký toàn thư, bản kỷ toàn thư quyển 5:

"Giặc Hồ vào cướp nước là nạn lớn nhất của đất nước. Hai vua hiệp mưu, bầy tôi họp bàn há lại không có kế sách gì chống giặc mà phải đợi đến ban yến hỏi kế ở các phụ lão hay sao? Là vì Thánh Tông muốn làm thế để xét lòng thành ủng hộ của dân chúng, để dân chúng nghe theo lời dụ hỏi mà cảm kích hăng hái lên thôi. Đó là giữ được cái nghĩa người xưa nuôi người già để xin lời hay vậy."

灘 than = bến, thềm nước
灣 loan = vũng, vịnh, hõm sông nước
Bình Than nghĩa là bến nước bằng phẳng
Trần Xá Loan là vịnh nước ở Trần Xá

Hội nghị Bình Than tháng 10 âm lịch 1282
Hội Nghị Diên Hồng tháng 12 âm lịch 1284
Và mặt trận phản biện xã hội của người Việt hiện nay

Hội nghị BT là hội nghị của chính quyền, lãnh đạo, vua quan nhà Trần bàn kế sách và phân công chống giặc Nguyên xâm lấn nước Việt.
2 năm sau, vua Trần triệu tập các bô lão đại diện toàn quốc hội tại thềm điện Diên Hồng  nhằm hỏi ý kiến toàn dân về quyết tâm chống giặc của triều đình. Bô lão đồng lòng quyết chiến.

Giàn khoan 981 hiện nay là dấu hiệu của quốc biến. Người Việt có thể sẽ bị mất nước.
Có điều thật trái khoáy so với thời xưa. Thời xưa đi chiều thuận. Thời nay đi chiều loạn.

Thời xưa thuận là vì nhà nước có trách vụ gìn giữ giang san. Toàn dân có nhiệm vụ chung lòng cứu nước.

Thời nay loạn là vì nhà nước VC vô trách nhiệm. Vô kế sách. Vô khả năng chiến đấu.
Dân chúng thì đông gần 100 triệu, đại biểu dân chúng trong QH có. Nhưng không có dấu hiệu nào đồng thanh chống giặc, vì lẽ: Dân chúng bị VC ngăn chặn.

Người có cảm tình và lòng tin vào chính quyền VC thì đủ lý lẽ biện chứng bào chữa. Người quyết tâm chống giặc thì không có chổ hành động. Còn lại đa số người dân thì bận bịu áo cơm.

Vì thế, loạn. Tôi không rõ, VN trong tình trạng loạn lạc như vậy thì TQ liệu có dừng lại mọi mưu toan nào khác hay không?

Hội nghị Bình Than