May 17, 2014

hội chứng giàn khoan
Bàn cân giàn khoan và doanh nghiệp của TQ

Cái giàn khoan TQ nằm chình ình trên biển thuộc VN về lâu về dài sẽ là một thứ hội chứng đớn đau cho tâm tư người Việt yêu nước.

Làm sao đem nó đi chổ khác?

VC, do chủ trương cậy dựa vào TQ để tồn tại, VC hoàn toàn bó tay. Hơn nữa, dưới mắt VC chỉ là chuyện nhỏ. Một cái giàn khoan (hay vài ba cái nữa), nó cũng chẳng khác gì Bô xít, cột mốc biên giới, phố Tàu, doanh nghiệp TQ, v.v... trên suốt chiều dài nước Việt. VC để lên bàn cân : một bên là tồn vong của đảng, môt bên quyền lợi dành cho TQ. VC vẫn còn lời. Không có gì phải bức xúc.

Nhưng về phía hơn 80 triệu dân không CS thì sao? 70% dân VN là nông dân và khoảng 10% công nhân thì sao?

Hội chứng giàn khoan vô cùng đớn đau không phải chỉ riêng cho thành phần "trí thức"
Nó sẽ là nỗi đau chung cho mọi người lâu dài.

TC cũng đặt lên bàn cân: quyền lợi và sự va chạm tất có với dân VN. TC, do nắm đầu được VC, và do sức mạnh quân sự, nó tin là sẽ đàn áp được người Việt.

Vậy thì, người VN không còn con đường nào khác. Chính quyền vc? Không. TC, thông qua biểu tình ôn hòa? Càng không bao giờ TC cứu xét.

Nhưng TC quên một thứ quyền lợi khác rất lớn hữu hình trên đất VN: quyền lợi kinh tế, hàng hóa, doanh nghiệp, công ty, phố Tàu và người TQ sinh sống.

Hảy đặt lên bàn cân xem, giàn khoan có nặng hơn những thứ nầy hay không?