Apr 6, 2014

creativity quotes
+ Sáng tạo có khi đầy khuyết điểm. Nghệ thuật là biết được nên giữ lại phần nào. Scott Adams
+ Bí ẩn của sáng tạo là biết làm thế nào che dấu nguồn của mình. Albert Einstein
+ Sự sáng tạo đòi hỏi lòng can đảm đi tới quyết chắc. Erich Fromm
+ Kẻ thù chính của sáng tạo là luận lý "tốt". Pablo Picasso
+ Anh không thể làm giả sự sáng tạo, tiềm năng, hoặc là sự hứng tình.  Douglas Coupland
+ Sáng tạo không phải là tìm ra một điều gì, nhưng chính là phần loại trừ thừa thãi sau khi sự vật được tìm ra. James Russell Lowell

+ Creativity is allowing yourself to make mistakes. Art is knowing which ones to keep. Scott Adams
+ The secret to creativity is knowing how to hide your sources. Albert Einstein
+ Creativity requires the courage to let go of certainties. Erich Fromm
+ The chief enemy of creativity is 'good' sense. Pablo Picasso
+ You can't fake creativity, competence, or sexual arousal. Douglas Coupland
+ Creativity is not the finding of a thing, but the making something out of it after it is found. James Russell Lowell
+ Creativity takes courage. Henri Matisse
+ Anxiety is the hand maiden of creativity.T. S. Eliot
+ An essential aspect of creativity is not being afraid to fail. Edwin Land
+ Creativity means being yourself, not just complying with the wishes of other people.
Matt Groening
+ Creativity is what helps me escape a lot of my inner demons. Demi Lovato
+ Energy is the key to creativity. Energy is the key to life. William Shatner
+ Creativity is just connecting things. When you ask creative people how they did something, they feel a little guilty because they didn't really do it, they just saw it. Steve Jobs