Apr 16, 2014

nẹt một que diêm
Private Eye

To find clues where there are none,
That's my job now, I said to the
Dictionary on my desk. The world beyond
My window has grown illegible,
And so has the clock on the wall.
I may strike a match to orient myself

In the meantime, there's the heart
Stopping hush as the building
Empties, the elevators stop running,
The grains of dust stay put.
Hours of quiescent sleuthing
Before the Madonna with the mop

Shuffles down the long corridor
Trying doorknobs, turning mine.
That's just little old me sweating
In the customer's chair, I'll say.
Keep your nose out of it.
I'm not closing up till he breaks.  

Charles Simic

*

Con mắt riêng

Tìm câu trả lời hắc búa,
Đó là việc của tôi bây giờ, tôi nói với
Quyển từ điển trên bàn. Thế giới ngoài 
Khung cửa sổ kia đã không thể đọc biết,
Kể cả cái đồng hồ treo tường.
Chắc tôi sẽ nẹt một que diêm để tự soi sáng

Trong lúc đó, trái tim
Ngưng đập im lặng như tòa nhà
Trống lốc, cái thang máy nằm ì,
Bụi bặm đóng lớp.
Những thời khắc hồi hộp nín thở
Trước khi  Cô Nàng với cái  chổi lau

Bước kéo lê dài theo hành lang
Thử lay những quả nắm cửa, dừng ngay phòng tôi.
Đó chỉ là cha già loắt choắt làm tôi thấp thỏm
Trong lòng chiếc ghế dựa xịn, tôi sẽ nói.
Thây kệ đi.
Tôi sẽ không đóng sách lại cho tới khi chả làm xong.