Mar 6, 2014

the music is a house of glass

Allegro

After a black day, I play Haydn,
and feel a little warmth in my hands.
The keys are ready. Kind hammers fall.
The sound is spirited, green, and full of silence.
The sound says that freedom exists
and someone pays no tax to Caesar.
I shove my hands in my haydnpockets
and act like a man who is calm about it all.
I raise my haydnflag. The signal is:
“We do not surrender. But want peace.”
The music is a house of glass standing on a slope;
rocks are flying, rocks are rolling.
The rocks roll straight through the house
but every pane of glass is still whole.

Điệu nhanh

Sau một ngày buồn, tôi chơi nhạc của Haydn,
và cảm thấy chút hơi ấm truyền đôi tay.
Mặt phím chờ sẵn. Thanh âm đàn êm gõ xuống.
Tiếng nhạc mạnh, xanh, và nhiều đọng lắng.
Tiếng nhạc nói rằng tự do hiện hữu
và có người không phải trả thuế cho Ceasar.
Tôi len đôi bàn tay trong hai túiáohaydn 
và làm  như một người câm lặng lãng quên.
Tôi dương cao lácờhaydn. Cờ hiệu:
"Bọn ta không đầu hàng. Nhưng muốn hòa bình."
Âm nhạc là ngôi nhà kiếng đứng cheo leo triền dốc;
 đá bay vun vút, những viên đá lăn long lóc.
Những viên đá lao xuống thẳng xuyên căn nhà
thế nhưng từng khung cửa kiếng vẫn y nguyên.

Tomas Transtromer

............................................
English translation by  Robert Bly
*Franz Joseph Haydn (1732 – 1809)
 Austrian music composer

Joseph Haydn, Sonata Allegro