Mar 3, 2014

solitude quotes
 Cô đơn thì đau đớn khi người ta trẻ, nhưng đầy vui thú khi con người chín chắn hơn. Albert Einstein
+ Sự suy nghĩ hay nhất được hoàn tất trong cô tịch. Sẽ là điều tệ hơn khi con người suy tư nơi ồn ào nhốn nháo. Thomas A. Edison
+ Con người có thể được học hỏi nơi xã hội, nhưng người ta chỉ được khởi hứng trong cô đơn. Johann Wolfgang von Goethe
+ Tôi cho rằng nhiệm vụ cao nhất cho khế ước ràng buộc giữa 2 người: đó là người nầy bảo vệ sự đơn độc của người kia. Rainer Maria Rilke
+ Sự cô độc bày ra nổi đau khi sống đơn côi và sự cô tịch bày ra niềm hạnh phúc khi sống một mình. Paul Tillich 
+ Nhà thơ là con chim sơn ca, ngồi trong bóng đêm và hát vui một mình bằng giọng hót thật tình tứ. Percy Bysshe Shelley

+ Solitude is painful when one is young, but delightful when one is more mature.
Albert Einstein
+ The best thinking has been done in solitude. The worst has been done in turmoil. Thomas A. Edison
+   One can be instructed in society, one is inspired only in solitude. Johann Wolfgang von Goethe
+ I hold this to be the highest task for a bond between two people: that each protects the solitude of the other. Rainer Maria Rilke
+ Loneliness expresses the pain of being alone and solitude expresses the glory of being alone. Paul Tillich
+ A poet is a nightingale, who sits in darkness and sings to cheer its own solitude with sweet sounds. Percy Bysshe Shelley

 + Great men are like eagles, and build their nest on some lofty solitude. Arthur Schopenhauer
+ It is good to be solitary, for solitude is difficult; that something is difficult must be a reason the more for us to do it. Rainer Maria Rilke
+ God is absence. God is the solitude of man. Jean-Paul Sartre
+ Loneliness is the poverty of self; solitude is the richness of self. May Sarton
+ Solitude is the profoundest fact of the human condition. Man is the only being who knows he is alone. Octavio Paz
+ Conversation enriches the understanding, but solitude is the school of genius.
Edward Gibbon
+ One can acquire everything in solitude except character. Stendhal
+ I love to be alone. I never found the companion that was so companionable as solitude. Henry David Thoreau