Mar 17, 2014

intelligence quotes


fire starter

+ Con người thông minh nhất trong sinh vật - và cũng ngốc nghếch nhất. Diogenes
+ Sự khác nhau giữa  sự ngu ngốc và thiên tài đó là thiên tài thì có giới hạn. Albert Einstein
+ Người phụ nữ dùng trí thông minh để tìm ra lý lẽ chứng minh cho trực giác của nàng. Gilbert K. Chesterton
+ Tính cách thì cao hơn trí thức. Một tâm hồn cao thượng sẽ đủ mạnh mẽ để sống cũng như để suy tư. Ralph Waldo Emerson
+ Trí óc không phải là cái bình để chứa đầy nhưng là ngọn  lửa được nhóm . Plutarch
+ Tài năng là khả năng làm mới tình cảm của con người trong kinh nghiệm thường ngày. Paul Cezanne
+ Trí thức ta có thể nhầm lẫn, nhưng cảm xúc thì không bao giờ dối.  Roger Ebert

+ Man is the most intelligent of the animals - and the most silly. Diogenes
+ The difference between stupidity and genius is that genius has its limits. Albert Einstein
+ A woman uses her intelligence to find reasons to support her intuition. Gilbert K. Chesterton
+ Character is higher than intellect. A great soul will be strong to live as well as think. Ralph Waldo Emerson
+ The mind is not a vessel to be filled but a fire to be kindled. Plutarch
+ Genius is the ability to renew one's emotions in daily experience. Paul Cezanne
+ Your intellect may be confused, but your emotions will never lie to you. Roger Ebert
+ An intelligent man is sometimes forced to be drunk to spend time with his fools. Ernest Hemingway
+ Be as smart as you can, but remember that it is always better to be wise than to be smart. Alan Alda
+ Talent hits a target no one else can hit; Genius hits a target no one else can see. Arthur Schopenhauer
+ Intelligence without ambition is a bird without wings. Salvador Dali
+ There is no great genius without a mixture of madness. Aristotle
+ Genius always finds itself a century too early. Ralph Waldo Emerson
+ An intellectual is someone whose mind watches itself. Albert Camus
+ All intelligent thoughts have already been thought; what is necessary is only to try to think them again. Johann Wolfgang von Goethe