Mar 13, 2014

iris, hoa mống mắt                                                                                                                                                    
Blue Siberian Irises
鸢尾花                                                                                   
                                                               
Iris-01Người VN hay gọi bức họa Irises của Vincent Van Gogh  Hoa Diên Vĩ. Là do người TQ đã đặt tên như vậy trước và người Việt gọi theo.  Diên Vĩ 鳶尾 là đuôi con chim diều, hawk. Hoa Iris còn có một tên khác rất bình dân là Hoa Mống Mắt. 1 người VN nào đó, từ lâu, dịch từ chữ iris nghĩa là mống mắt tức là phần tròng đen, hoặc xanh, hay nâu, của con mắt.
Iris trồng 1 lần, mùa xuân hoa nở nụ, khai hoa, tàn. Năm sau lại lên chồi mới tiếp tục. Iris trồng từng đám mới đẹp. Hoa Mống Mắt cái tên nghe dễ thương và có ý hơn tên Diên Vĩ đuôi chim diều hâu.

鳶尾花 , 鳶尾花