Mar 21, 2014

là thế trời cho


Hùng Kê Quyền

Bái tổ

Lưỡng kê giao thủ thí tranh hùng
Song túc tề phi trảo thượng xung
Trấn ải kim thương như bạch hổ
Thủ quan ngân kiếm tự thanh long
Xuyên hầu độc tiễn tàng ư trác
Hồi thủ đơn câu thọ tại hung
Khiêu, tẩu, dược, trầm thiên sở tứ
Nhu, cương, cường, nhược tận kỳ trung

Bái tổ sư lập như tiền

Dịch nghĩa:

Bái tổ

Hai con gà gườm nhau tranh hùng
Hai chân cùng bay móng chân chụp lên
Cây thương vàng trấn ải như cọp trắng
Lưỡi kiếm bạc giữ cửa ải  tựa rồng xanh
Mũi tên độc đâm yết hầu được giấu tại mỏ
Quay đầu móc đâm vào ngực địch thủ
Nhảy, chạy, phóng, hụp xuống là thế trời cho
Mềm, cứng, mạnh, yếu, tất cả đều trong lòng ta.

Bái tổ sư đứng như trước.

*
Mùa Xuân Tây Bắc, Mỹ Quốc 3/2014

Lý Ốc 
Tây Sơn Nhạn học sinh
Hiệu đính cẩn chí

Hùng Kê Quyền