Feb 4, 2014

và những cú thua ngờ nghệch
Bring Back My Past

I remember tales, riddles and jokes
From my granny's, huts
And enjoyed, pounded nuts.

I remember we swam, in streams
And played, with mud, sinking muddy vessels
And laughed, cried, when we won and had losses.

I remember father's and mother's, praises and teases
For scores we made, and naïve made faults
Bring back my past, who can make for dice.

I remember well for this, and miss,
Gold, silver and bronze,
None would, turn the past, as a piece!

Charles Jagongo Ogola   

*

Đem Về Ta Quá Khứ

Ta nhớ những chuyện cổ tích, câu đố và những chuyện đùa
Của bà, trong những căn nhà chòi
Và khoái chí, được tước đập đậu phộng.

Nhớ bọn ta tắm lội, trong những dòng sông
Và chơi, với bùn, những con thuyền chìm nghĩm trong bùn
Và cười vang, khóc sướt, khi bọn ta chiến thắng và chiến bại.

Ta nhớ ba má, những lời khen và trêu
Những trận đấu thắng, và những cú thua ngờ nghệch
Đem lại cho ta quá khứ, nếu người có thể lật ngược con súc sắc.

Ta nhớ hoài kỷ niệm ấy, và nhớ mãi,
Vàng ròng, bạc nén đồng hun,
Không cần, trả lại đây quá khứ, như một bài thơ!