Jan 23, 2014

để chúng rượt bay trong núi

Mustangs Được Sinh Ra Để Tự Do
(Thể thơ Monchielle)

Để những ngựa hoang phi phóng tự do
Để chúng ở yên trong núi
Thả ra ngay cho chúng đi
Chấm dứt truy lùng sát hại ngựa hoang
Chúng sợ lắm anh biết chứ

Để những ngựa hoang phi phóng tự do
Đừng rẽ chia tình mẹ với con
Những ngựa hoang được sống tự do
Để chúng rượt bay trong núi
Đừng lấy mất tự do đi

Để những ngựa hoang phi phóng tự do
Nào cùng lên tiếng cho ngựa hoang
Đem chúng trở lại nhà rừng
Chúng khẩn cầu quý vị
Thương buôn ngựa hoang thôi hảy ngưng

Để những ngựa hoang phi phóng tự do
Ngày thơ bé tôi đã yêu chúng
Tôi lớn lên cùng thấy chúng lớn
Những ngựa hoang Mustangs đẹp vô cùng
Chúng khôn kỳ lạ anh biết không.

*

Mustangs Are Born Free
(Monchielle)

Let wild horses run free
In mountains let them be
Release them let them go
Stop killing these horses
They are so scared you know

Let wild horses run free
Don't divide mom from baby
Wild horses to be free
Let them run in mountain
Don't take freedom away

Let wild horses run free
Let's join voices help horses
Take them where they belong
They truly need our help
Selling these horses wrong

Let wild horses run free
Since small I love horses
I grew up watch them grow
Mustangs are beautiful
They're unique smart you know.

September 24,2009
Dorian Petersen Potter