Jan 19, 2014

kẹt dzàng mí tốt

Ghế Việt Nam tại hội đồng nhân quyền

Ông Trời ngó xuống mà coi
Cái ghế lủng đít làm sao mà ngồi
Đứng thì hóa con lọ …. nồi
Ngồi thì hấp hĩnh té lòi xương khu !
Thiến Heo
hoàng sa đích thị của ta
ù ù cạc cạc hóa ra của tàu
hoàng sa nghĩ thiệt là rầu
kẹt dzàng mí tốt của tàu chẳng ta

...................................................