Jan 1, 2014

chận âm mưu chia cắt thêm sơn hà.


Thề Không Phản Bội Quê Hương
Hùng Ca Sử Việt  ASIA 2011
Trình bày: Việt Dzũng,Phương Hồng Ngọc,
Phương Hồng Quế, Ngọc Đan Thanh,

Một cánh tay đưa lên
Hàng ngàn cánh tay đưa lên
Hàng vạn cánh tay đưa lên
Quyết đấu tranh cho một nền hoà bình công chính
Đập phá tan mưu toan, đầu hàng cái quân xâm lăng
Hoà bình phải trong vinh quang
Đền công lao bao máu xương hùng anh.

Nào đứng lên bên nhau
Nào cùng sát vai bên nhau
Thề nguyền với vung tay cao
Quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước
Vận nước trong tay ta
Là quyền của quân dân ta
Tình đoàn kết quê hương ta
Chận âm mưu chia cắt thêm sơn hà.

[ĐK:]
Quyết chiến Thề quyết chiến! Quyết chiến
Quyết không cần hoà bình đen tối
Chẳng liên hiệp ngồi chung quân bán nước vong nô.

Quyết chiến Thề quyết chiến! Quyết chiến
Đánh cho cùng dù mình phải chết
Để mai này về sau con cháu ta sống còn.

2. Vận nước đang vươn lên
Hàng ngàn chiến công chưa quên
Hàng vạn xác quân vong nô
đã chứng minh cho sức mạnh hào hùng quân dân.

Thề chớ bao lui chân
Ngồi cùng với quân xâm lăng
Ta thà chết chớ không hề lui
Quyết không hề phản bội quê hương.

Thề Không Phản Bội Quê Hương