Jan 29, 2014

cảm xúc, tình cảm

+ Sự tinh ranh là tấm mộ bia của tình cảm.  Friedrich Nietzsche
+ Một sáng tác nghệ phẩm không được bắt đầu bằng cảm xúc thì không phải nghệ thuật. Paul Cezanne
+ Tình yêu chẳng phải cảm xúc hay là bản năng - nó chính là một nghệ thuật. Mae West
+ Đừng bao giờ thấy xấu hổ điều gì bạn cảm  xúc. Demi Lovato
+ Một người tình cảm có thể không có tính khôi hài, nhưng một người khôi hài luôn mang một túi tình cảm sâu đậm. Constance Rourke
+ Thi ca là tình tìm thấy ý và ý tìm thấy chữ. Robert Frost
+ Thi ca không phải là tình cảm mụ mị, nhưng là cảm xúc phóngh khoáng. . S. Eliot
+ Thật khó mà ngăn được cảm xúc không đến trong ta khi suy nghĩ về khoảng thời gian mà bây giờ đã trôi mất. Paul Cezanne

+ Wit is the epitaph of an emotion. Friedrich Nietzsche
+ A work of art which did not begin in emotion is not art. Paul Cezanne
+ Love isn't an emotion or an instinct - it's an art. Mae West
+ Never be ashamed of what you feel. Demi Lovato
+ An emotional man may possess no humor, but a humorous man usually has deep pockets of emotion. Constance Rourke
+ Poetry is when an emotion has found its thought and the thought has found words. Robert Frost
+ Poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion.  T. S. Eliot
+ It is impossible for emotion not to come on us in thinking of that time now flowed away. Paul Cezanne
+  Never trust anyone who wants what you've got. Friend or no, envy is an overwhelming emotion. Eubie Blake
+ Music is the shorthand of emotion. Leo Tolstoy
+ All emotions are pure which gather you and lift you up. Rainer Maria Rilke
+ The first and simplest emotion which we discover in the human mind, is curiosity. Edmund Burke
+ Never write anything that does not give you great pleasure. Emotion is easily transferred from the writer to the reader. Joseph Joubert
+  Any emotion, if it is sincere, is involuntary. Mark Twain