Dec 20, 2013

xin cho, có quyền không... cho!Phản Biện Xã Hội vs Bất Bạo Động Movement 

Cho tới thời điểm nầy, sau nhiều thập niên tranh đấu, người VN vẫn chưa có một hoạt động phong trào đấu tranh BBĐ đúng nghĩa. Đúng nghĩa của BBĐ đối kháng.
Lý do thật đơn giản là VN chưa (không) có tổ chức và lãnh đạo BBĐ.

Nói tới phong trào - Movement là nói đến tổ chức. Nói đến tổ chức, đồng nghĩa cũng chính là là sự lãnh đạo thống nhất. Và nói tới đấu tranh là nói đến tính đối kháng, tính đối lập, dành sự thắng. VN không có. VN chỉ có hình thức "Phản Biện Xã Hội". PBXH lại do chính người CS đề ra.

Hay ít nhứt, là do chính người CS khởi xướng và có đường lối, có định nghĩa về nó chu đáo nhất. PBXH: không phải là chống lại, mà là giúp ý kiến cho đảng hoàn thiện và "xây dựng" xã hội "tốt" hơn. Cuộc vận động lấy chữ ký để thay đổi HP vừa qua chính là PBXH. Cũng là xin và cho (có thể, có quyền không cho).


Của đáng tội, người VN không thể có lãnh đạo phong trào BBĐ vì đơn giản là VC không cho phép. VC dùng ngay bạo lực để tiêu diệt. Và , dĩ nhiên, VC cũng đủ khôn ranh dùng hình thức mặt trận giả PBXH để đánh tráo.

Nói đúng ra, hình thức viết báo phản đối, đưa kiến nghị thay đổi, lấy chữ ký gây áp lực, cũng chính là đấu tranh BBĐ loại căn bản và nhập môn nhất. Tuy nhiên, đằng sau của những bức thư, bài báo, kiến nghị v.v... là một sức mạnh to lớn, âm thầm nhưng dứt khoát.

Còn, kiến nghị, chữ ký, viết bờ lốc kiểu PBXH của VN, tới đó là... hết. Rồi thôi. Không còn gì khác. Không thể tiếp tục tẩy chay Boycott, bất tuân dân sự Civil Disobedience, Bất Hợp Tác Non-cooperation, Tổng Đình Công, v.v... Bởi vì, VN không có tổ chức và lãnh đạo BBĐ.

Kiến nghị đề nghị thay đổi HP, nhưng VC trả lời 100% không! Hết. Cái khác nhau giữa Non-Violence Movement và hình thức PBXH của VN là chổ đó.

PBXH là gì ?