Nov 13, 2013

gác mái ngư ông về viễn phố


Cảnh Chiều HômChiều trời bảng lảng bóng hoàng hôn
Tiếng ốc xa đưa lẫn trống dồnGác mái ngư ông về viễn phố
Gõ sừng mục tử lại cô thôn

Image

Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi
Dặm liễu sương sa khách buớc dồnKẻ chốn Chương Đài nguời lữ thứ
Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn

Thanh Quan Nữ Sĩ

......................................................
Cửa Bể Chiều Hôm -Trần Cao Lĩnh
 Mục Đồng - Phạm Ngọc Trực
Về Đâu - Trần Cao Lĩnh
 Đồi Cát - Hồ Quế 

Ảnh Nghệ Thuật