Nov 21, 2013

aldous huxley quotes
+ Những tác phẩm nghệ thuật hay thì sang trọng
+ Điều bí mật của thiên tài là mang tính trẻ thơ vào tuổi lớn, nghĩa là chớ bao giờ đánh mất sự  mê say
+ Chúng ta tham dự vào bi kịch; trong hài kịch ta chỉ ngắm nhìn
+ Kỷ niệm của mỗi người chính là văn chương riêng biệt của hắn
+ Sắc đẹp tệ hơn rượu, nó làm đắm say cả chủ lẫn khách
+ Người trí thức là kẻ tìm thấy chuyện lý thú khác hay hơn sex
+ Những lời cách ngôn thì luôn luôn nhàm chán cho tới khi bạn đích thân từng trải ý nghĩa thật sự của chúng 

+The finest works of art are precious
+ The secret of genius is to carry the spirit of the child into old age, which mean never losing your enthusiasm
+ We participate in a tragedy; at a comedy we only look
+ Every man's memory is his private literature
+  Beauty is worse than wine, it intoxicates both the holder and beholder
+ An intellectual is a person who's found one thing that's more interesting than sex
+ Proverbs are always platitudes until you have personally experienced the truth of  them
+ People intoxicate themselves with work so they won't see how they really are
+ Dream in a pragmatic way
+ We are all geniuses up to the age of ten.
+ There are things known and there are things unknown, and in between are the doors of perception
+ To travel is to discover that everyone is wrong about other countries
+ Experience teaches only the teachable
+ You shall know the truth, and the truth shall make you mad