Nov 7, 2013

đại gia = everyone


大家 đại gia

Đại gia có thể dịch qua Việt văn là:
- Nói chung, phàm sự, đại phàm, người ta, mọi người
- Người lão luyện, có thẩm quyền, chuyên môn, nổi bật. Nhất là trong lĩnh vực văn học. Đường Thi Bát Đại Gia, Nguyên Khúc Tứ Đại Gia

Trad. Simp. Pinyin English
大家 dà jiā authority; everyone
(Đại gia)

*
大家 [dàjiā] (also: 一切, 全部) all

据大家所说 by all accounts
Cứ đại gia sở thuyết: theo như người ta nói
(Đại gia)
………............................................................

Dường như người VN trong nước xử dụng “đại gia” theo nghĩa là người nhà giàu có và đầy quyền lực. "Thiếu gia" là con của “đại gia”.
Thật ra từ “đại gia” không bao hàm các nghĩa như vậy. Nếu người VN chế ra và dùng theo cách của mình thì không có ý kiến. Bằng như họ nghe phim Tàu” đại gia đại gia, tà chié tà chié” rồi hiểu nhầm chăng?