Sep 12, 2013

interstellar liên hành tinh
For the first time, a human-built spacecraft has left the solar system and entered deep, cold interstellar space.
NASA confirmed Thursday that the Voyager 1 space probe, launched in 1977, is 19 billion kilometers from the sun and has crossed into an unexplored and unknown frontier.
NASA says Voyager crossed into deep outer space last year, but it took this length of time for the evidence to reach Earth.
NASA scientists call this one of the most significant technological achievements in the history of science.
Voyager will now probe parts of the universe never explored before. If all goes as planned, Voyager will radio back details of its discoveries until 2025, when its nuclear fuel is expected to run out.
Voyager 1 and its twin Voyager 2 took off from Earth in 1977 to explore the planets Jupiter and Saturn. Voyager 2 traveled on to Neptune and Uranus and is still in the solar system while Voyager 1 flew beyond Pluto to its current position.  (VOANews)

Lần đầu tiên một phi thuyền do con người chế tạo đã rời khỏi thái dương hệ để bước vào một khoảng không gian liên hành tinh vừa sâu thẳm vừa lạnh lùng.
Hôm thứ Năm cơ quan NASA Hoa Kỳ xác nhận phi thuyền thám hiểm không gian Voyager 1, được phóng đi vào năm 1977 đã ở cách mặt trời 19 tỉ kilomet và đã tiến vào một khu vực chưa ai khám phá và có thể có nhiều bất ngờ.
NASA nói rằng trong thực tế, Voyager 1 đã bước vào ngoại tầng không gian hồi năm ngoái, nhưng phải đến bây giờ thông tin về bằng chứng này mới đến được Trái Đất.
Các nhà khoa học của NASA gọi đây là một trong những thành tựu công nghệ đáng kể trong lịch sử khoa học của loài người.
Voyager 1 bây giờ có nhiệm vụ thăm dò những phần có lại của vũ trụ mà từ trước tời giờ chưa ai thăm dò.
Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, Voyager 1 sẽ gửi các kết quả thăm dò về Trái Đất cho đến năm 2025, là năm mà nhiên liệu hạt nhân của nó đã cạn.
Phi thuyền Voyager 2 song sinh với Voyager 1 vẫn còn đang ở trong thái dương hệ. Cả hai đều rời mặt đất năm 1977, mỗi phi thuyền có một sứ mạng riêng. (VOANews Vietnamese)