Jul 14, 2013

phật cụ tu địa

 


Phật thiệt thì hổng dám dòm
Phật cụ thì địa lòm lòm dừa tươi
Trong chùa chủ tịt đi tu
Ai dô cúng quả địa lu chứng dùm

Phật thiệt:
Từ ngày ông bước vô đây
Ta thấy ông địa "trái cây" hơi nhiều
Phật cụ:
Hà hà tu thì phải yêu
Ai cúng mình chìu mới gọi rằng tu
Ông tu cũ quá đi rồi 
Tui tu hiện đại khóa môi chiện thường
Hà hà ông tu ăn tương
Còn tui tu địa tắm "mương" đìu đìu