Jul 19, 2013

knowledge quotes
+ Dấu hiệu của thông minh thật sự là sức tưởng tượng chứ không phải là kiến thức. Albert Einstein 
+ Kiến thức chia tay với óc phán đoán, được gọi là vặt vãnh hơn là trí tuệ.  Marcus Tullius Cicero 
+ Tất cả kiến thức tôi có người khác cũng có được, nhưng tâm tình mới là của riêng tôi. Johann Wolfgang von Goethe 
+ Sở hửu kiến thức thì không giết chết điều huyền diệu và kỳ bí. Vì luôn luôn sự kỳ bí lại sinh thêm. Anais Nin 
+ Sự thích thú càng gia tăng từ những kiến thức vu vơ. Bertrand Russell 
+ Mục đích  của giáo dục là kiến thức về những giá trị chứ không phải về những sự kiện. William Ralph Inge 

+ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination. Albert Einstein
+ Knowledge which is divorced from justice, may be called cunning rather than wisdom. Marcus Tullius Cicero
+ All the knowledge I possess everyone else can acquire, but my heart is all my own.
Johann Wolfgang von Goethe
+ The possession of knowledge does not kill the sense of wonder and mystery. There is always more mystery. Anais Nin
+ There is much pleasure to be gained from useless knowledge. Bertrand Russell
+ The aim of education is the knowledge not of facts but of values. William Ralph Inge
+ Information is not knowledge. Albert Einstein
+ Human behavior flows from three main sources: desire, emotion, and knowledge.
Plato
+ Doubt grows with knowledge. Johann Wolfgang von Goethe
+ All our knowledge has its origins in our perceptions. Leonardo da Vinci
+ The true method of knowledge is experiment. William Blake
+  A man of knowledge lives by acting, not by thinking about acting. Carlos Castaneda
+ Knowledge is soon changed, then lost in the mist, an echo half-heard. Gene Wolfe