Jul 17, 2013

change your words, change your world


Thay đổi ngôn từ, thay đổi cuộc đời
I'm blind 
Please help

It's a 
beautiful day 
And I can't 
see it 

Blind man: What did you do on my sign?
The woman: I wrote the same, but with different words

Tôi mù
Làm ơn giúp đở

Trời hôm nay
xinh đẹp
Và tôi không thể
nhìn thấy 

Người mù: Cô đã làm gì trên tấm bảng của tôi?
Thiếu nữ: Tôi cũng viết giống như ông, nhưng bằng những ngôn từ khác

*

We use words every day to communicate, to express our feelings and thoughts, but we often forget how powerful they can be and how important it is to choose them with care if we wish to attract love, happiness and success.

Change your words