Jul 11, 2013

a grasshopperTám Tàng để con cào cào trên bàn. Tám đập tay xuống biểu nhảy. Cào cào nhảy. Tám Tàng bẻ một chân sau, đập tay xuống mặt bàn biểu nhảy. Cào cào nhảy. Tàng bẻ lọi nốt cái chân sau còn lại, đặt con cào cào lên bàn, đập tay biểu nhảy nửa thật lớn. Cào cào không nhảy. Tám Tàng kết luận: Cắt 2 cẳng cào cào, cào cào... điếc!

Tam puts a grasshopper on table. He flaps at the surface then says: hop! The grasshopper hops. Tam cuts one big leg of it, then taps and says: hop! The grasshopper does it again. And, Tam cuts another only left big leg one,yelling: jump now! It doesn't move a milimeter. He writes down in his conclusion: When you cut both big legs of a grasshopper, the insect will be deaf for sure!