Jun 28, 2013

thàm má sạt cho phù

ai nói rằng ta ấy là lú
lú sao thàm má sạt cho phù?
ho no đốc tò to rõ đúp
ụ!
(Đàn Chim Việt)