Jun 19, 2013

mái tóc nàng hảy còn ướt mem

Selecting A Reader

First, I would have her be beautiful,
and walking carefully up on my poetry
at the loneliest moment of an afternoon,
her hair still damp at the neck
from washing it. She should be wearing
a raincoat, an old one, dirty
from not having money enough for the cleaners.
She will take out her glasses, and there
in the bookstore, she will thumb
over my poems, then put the book back
up on its shelf. She will say to herself,
"For that kind of money, I can get
my raincoat cleaned." And she will.

Ted Kooser

*

Chọn Một Quyển Thơ

Trước hết, tôi muốn nàng hẳn đẹp,
và bước đường hoàng vào nền thơ ca của tôi
vào thời khắc cô đơn nhất của một buổi trưa,
mái tóc nàng hảy còn ướt mem quanh cổ
bởi vừa mới gội tắm xong. Nàng hẳn choàng
một chiếc áo đi mưa, cũ mèm, lấm tấm bẩn
vì không còn đủ tiền cho tiệm giặt.
Nàng sẽ lấy mắt kính ra, và đó
trong tiệm sách, nàng lật xoèn xoẹt
những trang thơ của tôi, rồi đặt quyển sách trở lui
vào ngăn kệ như cũ. Nàng nói một mình,
"Tốn tiền, để khoản tiền nầy ta sẽ
có chiếc áo đi mưa giặt sạch tươm". Và nàng sẽ.

Selecting A Reader