May 28, 2013

tranh nguyễn trung, bàn tay


                 
 
                             
                                                   


 Nguyễn Trung

Nguyễn Trung vẽ thiếu nữ VN nét óng sáng, mãnh dẽ và căng nhựa. Mắt đẹp, áo đẹp, môi nũng có chút đam mê. Khuôn mặt nào dường như cũng như nhau. Hình như chỉ có một người mẫu duy nhất.

Tôi lại thích một điểm khác trong tranh thiếu nữ Nguyễn Trung: bàn tay.
Nếu họa sĩ khác, mỗi thiếu nữ là một nét môi nét my nét mặt, thì NT mỗi tranh con gái là một bàn tay một cánh tay. Nét đẹp ở bàn tay. Cũng lạ.

À, con gái trong tranh của NT tóc rẽ ngôi chính giữa rất VN. Không rẽ 7/3 kiểu Tàu kiểu Hàn. Rẽ ngôi chính giữa, một nét duyên khác trong tranh NT.