May 6, 2013

no place for a terrorist body


(CNN) -- There may not be a single cemetery in Massachusetts or in the entire country that is willing to be Tamerlan Tsarnaev's final resting place, a funeral director told CNN on Monday.
And that has left Peter Stefan in a very difficult spot.
"I think they (the cemeteries that have been asked) probably fear reprisals from people who have loved ones being buried there, people who may potentially buy lots there," the funeral director said.
Tsarnaev and his younger brother, Dzhokhar, are accused of setting off two deadly explosions at the Boston Marathon in April. The funeral director says he is trying to do everything he can, but he's struggling.

Tsarnaev, kẻ đánh bom Boston  vừa qua, rất khó tìm một nghĩa trang để chôn hắn. Ngay cả các vị lãnh đạo tinh thần  Hồi Giáo của Boston cũng từ chối sự liên hệ vấn đề chôn cất. Imam, thuộc đền Hồi Giáo của Chestnut Hill, Mass, nói: Tốt nhất thì gia đình anh ta nên đem thi thể ra khỏi nước Mỹ, về lại cố quán để chôn cất. Chúng tôi lo lắng là lo cho nạn nhân bị hại chứ không liên quan đến tên khủng bố. Không có một nơi nào dung chứa cho một kẻ sát nhân cả. 

Ibrahim Rahim, the Imam of Yusuf Mosque in Massachusetts, says Tsarnaev doesn't deserve to be buried in a holy place. ( No place for a terrorist body)