Mar 1, 2013

vietnamese free citizens declaring


Swan flying in sunny sky, blue background, Hokkaido prefecture, Japan - Royalty Free Stock Photo


Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do

Chúng tôi, những người khởi đầu ký tên sau đây, kêu gọi những công dân khác cùng với chúng tôi đồng tuyên bố:
1. Chúng tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà chúng tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới thực sự là ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành.
2. Chúng tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng, ủng hộ các đảng cạnh tranh lành mạnh vì tự do, dân chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam, không một đảng nào, lấy bất cứ tư cách gì để thao túng, toàn trị đất nước.
3. Chúng tôi không chỉ ủng hộ xây dựng một chính thể tam quyền phân lập mà còn muốn một chính thể phân quyền theo chiều dọc, tức là tăng tính tự trị cho các địa phương, xây dựng chính quyền địa phương mạnh, xóa bỏ các tập đoàn quốc gia, các đoàn thể quốc gia tiêu tốn ngân sách, tham nhũng của cải của nhân dân, phá hoại niềm tin, ý chí và tinh thần đoàn kết dân tộc.
...

Nhận xét:
Một phong trào với tuyên ngôn trong sáng, giản dị nhưng rất sắt thép. Nó thể hiện ý chí và tâm nguyện của người dân VN. Mong muốn đất nước mình có tự do dân chủ và bình đẳng nhân quyền .
Chữ ký của đồng bào VN bốn phương gởi về cho Phong Trào Công Dân đang dâng cao tới tấp!

Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do
Declaration of Free Citizens

Địa chỉ ký tên đồng ý : tuyenbocongdantudo@gmail.com