Mar 2, 2013

đài tưởng niệm nạn nhân cộng sản

The Victims of Communism Memorial

History of Communism

Communism's Crimes Against Humanity
In October 1917, the Bolshevik Revolution gave birth to the deadliest ideology in human history - Communism. In less than 100 years, Communism has claimed more than 100 million lives. Today, it continues to enslave one-fifth of the world's people.
Thanks to the efforts of The Victims of Communist Memorial Foundation and its supporters the United States, Communism's greatest challenger and a symbol of freedom to the world, now has a memorial to commemorate these victims. Dedicated on June 12, 2007 by President George W. Bush, The Victims of Communism Memorial stands two blocks from the U.S. Capitol building. It stands as an enduring reminder of the murderous legacy of totalitarianism.

Never Forget
A free people cannot afford to forget the evils of Communism. We cannot allow the atrocities of Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot, Ho Chi Minh, and Castro to fade into the background of history. We must not forget the trail of blood and tears this utopian deception has left behind:

. When the Bolsheviks murdered their way into power...
. When Lenin destroyed hundreds of thousands of Cossacks...
. When the Kremlin starved more than six million in Ukraine...
. When Mao murdered tens of millions of Chinese peasants during his "Great Leap Forward"...
. When Ho Chi Minh sent 850,000 Vietnamese to their graves in "education camps"...
. When Castro buried dissenters in the infamous Isle of Pines...
. When the student voices of freedom were silenced at Tiananmen Square...

Communism's Crimes Against Humanity
Global Museum on Communism

. When Mao murdered tens of millions of Chinese peasants during his "Great Leap Forward"...
. When Ho Chi Minh sent 850,000 Vietnamese to their graves in "education camps"...

Dĩ nhiên, người đọc và hiểu HCM hay Mao là những biểu tượng của tập thể đảng CSVN hay CSTQ v.v... Chứ cá nhân Mao hay Hồ thì làm sao giết một mình hàng triệu người được? Mặc dù những tên này đã chết, nhưng nói đến CS Nga thì làm sao không nhắc đến Lenin Stalin, CS Tàu thì đồng nghĩa với tên Mao, CS Việt thì khó có thể bỏ qua tên Hồ.

Thời Hồ còn sống chưa xảy ra vụ tập trung cải tạo sĩ quan binh sĩ và viên chức VNCH sau 4/75, nhưng chính sách tập trung cải tạo và cải tạo tư sản, cải tạo công thương nghiệp, cải tạo tư tưởng, theo Tàu đã có từ trước, khi ông ta còn sinh tiền và chủ trương. Nó kéo dài cho đến sau này và hiện tại. Chính sách cải tạo tư tưởng đó từ khi Hồ còn sống đến nay vẫn trước sau không thay đổi.

Never Forget
A free people cannot afford to forget the evils of Communism. We cannot allow the atrocities of Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot, Ho Chi Minh, and Castro to fade into the background of history. We must not forget the trail of blood and tears this utopian deception has left behind
(Trích, tài liệu Bảo Tàng Viện Tội Ác Cộng Sản)

Một con người tự do không thể chấp nhận quên lãng loài quỷ Cộng Sản. Chúng ta không thể cho phép sự tàn ác của Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot, Hồ Chí Minh, và Castro phai mờ trong lịch sử . Chúng ta phải không được quên dấu vết con đường máu và nước mắt của sự dối trá hoang tưởng này bị bỏ quên lại đằng sau.

Hate crime